کاشیتو، کاشی های دست رنگ و دست ساز

نمونه های زیادی از حوض و آبنما در معماری ایران وجود دارد که با کاشی تزیین شده اند. مانند آبنمای باغ فین کاشان یا باغ ارم شیراز که کاشی فیروزه ایی در آن ها به کار رفته است.

کاربرد کاشی تزیینی در آبنمای باغ فین کاشان و باغ ارم شیراز

fin eram persian garden tile

در معماری ایران آبنماها با اشکال مختلف وجود دارد. از حوضچه و آبنما با اشکال گرد و منحنی تا حوض و استخر مربع و مستطیل. در زیر نمونه هایی از کاربرد کاشی تزیینی در آبنما و حوض با اشکال مختلف را می بینید.

کاربرد کاشی تزیینی در حوض و آبنما با اشکال مختلف

round - fountin - tile - decorative 1
کاشی تزیینی برای حوض گرد و منحنی
Octagonal fountain decorative tile
کاشی تزیینی در حوض هشت ضلعی و هشت پر
wall fountain decorative tile
کاشی تزیینی در آبنمای دیواری
decorative tile pool
کاشی تزیینی کف استخر
decorative tile wall pool
کاشی تزیینی دیواره حوض و استخر